Chính sách bảo hành

1. Công ty có trách nhiệm bảo hành Căn hộ đã bán theo đúng quy định tại Điều 85 của Luật Nhà ở năm 2014 và các quy định sửa đổi, bổ sung của Nhà nước vào từng thời điểm.
2. Khi bàn giao Căn hộ cho Khách Hàng, Công ty phải thông báo và cung cấp cho Khách Hàng 01 (một) bản sao biên bản nghiệm thu đưa công trình Cao ốc vào sử dụng theo quy định của pháp luật xây dựng để các Bên xác định thời điểm bảo hành Căn hộ.
3. Nội dung bảo hành Căn hộ bao gồm: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp, lát, trát, hệ thống cung cấp chất đốt, hệ thống cấp điện sinh hoạt, cấp điện chiếu sáng, bể nước và hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt và hệ thống thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt nhà ở. Đối với các thiết bị khác gắn với Căn hộ thì Công ty thực hiện bảo hành sửa chữa, thay thế theo thời hạn quy định của nhà sản xuất. Công ty có trách nhiệm thực hiện bảo hành Căn hộ bằng cách thay thế hoặc sửa chữa các điểm bị khuyết tật hoặc thay thế các đồ vật cùng loại có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Việc bảo hành bằng cách thay thế hoặc sửa chữa chỉ do Công ty hoặc bên được Công ty ủy quyền thực hiện.
4. Khách Hàng phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho Công ty khi Căn hộ có các hư hỏng thuộc diện được bảo hành và thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để hạn chế tối đa hậu quả của khiếm khuyết, hư hỏng đó. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Khách Hàng, Công ty có trách nhiệm thực hiện bảo hành các hư hỏng theo đúng thỏa thuận và theo quy định của pháp luật; Khách Hàng phải tạo điều kiện để Công ty thực hiện bảo hành Căn hộ. Nếu Công ty chậm thực hiện việc bảo hành mà gây thiệt hại cho Khách Hàng thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng theo thiệt hại thực tế xảy ra.
5. Thời gian bảo hành là 60 (sáu mươi) tháng được tính từ ngày Công ty ký biên bản nghiệm thu đưa Cao ốc vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
6. Công ty không thực hiện bảo hành Căn hộ trong các trường hợp sau đây:
(a) Trường hợp hao mòn và khấu hao thông thường;
(b) Trường hợp hư hỏng do lỗi của Khách Hàng hoặc của bất kỳ người sử dụng hoặc của bên thứ ba nào khác gây ra;
(c) Trường hợp hư hỏng do sự kiện bất khả kháng;
(d) Trường hợp đã hết thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại Khoản 9.5 Điều 9 của Hợp đồng;
(e) Các trường hợp không thuộc nội dung bảo hành theo thỏa thuận tại Khoản 9.3 Điều 9 của Hợp đồng, bao gồm cả những thiết bị, bộ phận gắn liền Căn hộ do Khách Hàng tự lắp đặt hoặc tự sửa chữa mà không được sự đồng ý của Công ty.
7. Khách Hàng và Cư dân khác phải cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản trị Cao ốc và nhân viên của Công ty hay những công ty chuyên nghiệp do Ban quản trị Cao ốc hoặc Công ty chỉ định được phép vào Căn hộ và cho phép họ đưa vào Căn hộ những máy móc, trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc bảo hành nói trên. Khi thực hiện việc bảo hành này, Ban quản trị và nhân viên của Công ty hay những công ty chuyên nghiệp do Ban quản trị hoặc Công ty chỉ định phải hạn chế tối đa mọi bất tiện có thể gây ra cho Khách Hàng và/hoặc Cư dân khác và không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Khách Hàng và/hoặc Cư dân khác và cho các tài sản của họ trong Căn hộ. Nếu gây thiệt hại cho Khách Hàng và/hoặc Cư dân khác và cho các tài sản của họ trong Căn hộ thì Công ty/Ban quản trị Cao ốc và công ty chuyên nghiệp do Ban quản trị Cao ốc hoặc Công ty chỉ định có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh.
8. Sau thời hạn bảo hành theo thỏa thuận tại Khoản 9.5 Điều 9 của Hợp đồng, việc sửa chữa các hư hỏng của Căn hộ thuộc trách nhiệm của Khách Hàng. Việc bảo trì phần sở hữu chung trong Cao ốc được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối tác phân phối chính thức

Res Download
Hotline
Để lại liên hệ
Gửi