Chính sách giao nhận

1. Việc bàn giao Căn hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với Ngày bàn giao nêu tại Hợp đồng mua bán căn hộ (“Hợp đồng”) tối đa là 06 tháng (sau đây gọi tắt là “Ngày Bàn giao thực tế”). Trong trường hợp này, Công ty phải có thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng về lý do chậm bàn giao Căn hộ. Trước Ngày Bàn giao thực tế, Công ty phải gửi văn bản thông báo cho Khách Hàng về thời gian, địa điểm và thủ tục bàn giao Căn hộ.
2. Điều kiện giao nhận Căn hộ:
(a) Công ty đã hoàn thành xong việc xây dựng Căn hộ theo thiết kế đã được phê duyệt, sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại Hợp đồng, trừ trường hợp thỏa thuận tại điểm (d) Khoản 1 Điều 5 của Hợp đồng;
(b) Diện tích sử dụng Căn hộ thực tế chênh lệch phù hợp theo quy định tại điểm (g) Khoản 6.1 Điều 6 của Hợp đồng;
(c) Công ty hoàn thành xây dựng các công trình xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao căn hộ thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của Tòa nhà;
(d) Khách Hàng đã đóng đủ Giá bán Căn hộ theo tiến độ thỏa thuận tại Hợp đồng, đồng thời Khách Hàng đã nộp 2% (hai phần trăm) tiền Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung Cao ốc.
3. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi Công ty thông báo về việc tiến hành Bàn giao thực tế Căn hộ, các Bên sẽ tiến hành Bàn giao thực tế và lập một biên bản bàn giao để xác nhận tình trạng của Căn hộ khi bàn giao. Vào Ngày Bàn giao thực tế, Khách Hàng phải thanh toán cho Công ty đủ 95% (Chín mươi lăm phần trăm) Giá bán Căn hộ, 100% (một trăm phần trăm) thuế giá trị gia tăng nêu tại điểm (ii) mục (a) của Phụ lục số 2 đính kèm Hợp đồng và Kinh phí bảo trì tương đương 2% (hai phần trăm) Giá bán Căn hộ. 5% (năm phần trăm) Giá bán Căn hộ sẽ được Khách Hàng thanh toán cho Công ty sau khi nhận được thông báo về việc bàn giao Giấy chứng nhận.
4. Vào ngày bàn giao Căn hộ theo thông báo, Khách Hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình trạng thực tế Căn hộ so với thỏa thuận trong Hợp đồng, cùng với đại diện của Công ty đo đạc lại diện tích sử dụng thực tế Căn hộ và ký vào biên bản bàn giao Căn hộ.
5. Trường hợp Khách Hàng hoặc người được Khách Hàng ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao Căn hộ theo thông báo của Công ty trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao Căn hộ mà không có lý do chính đáng (trừ trường hợp thuộc diện thỏa thuận tại điểm (g) Khoản 6.1 Điều 6 của Hợp đồng) thì kể từ ngày đến hạn bàn giao Căn hộ theo thông báo của Công ty được xem như Khách Hàng đã đồng ý, chính thức nhận bàn giao Căn hộ theo thực tế và Công ty đã thực hiện xong trách nhiệm bàn giao Căn hộ theo Hợp đồng, Khách Hàng không được quyền nêu bất cứ lý do không hợp lý nào để không nhận bàn giao Căn hộ; việc từ chối nhận bàn giao Căn hộ như vậy sẽ được coi là Khách Hàng vi phạm Hợp đồng và sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của Hợp đồng.
6. Căn hộ được bàn giao cho Khách Hàng phải theo đúng thiết kế đã được duyệt; phải sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu nêu tại bảng danh mục vật liệu, thiết bị xây dựng mà các Bên đã thỏa thuận theo Phụ lục số 1 của Hợp đồng, trừ trường hợp thỏa thuận tại điểm (d) Khoản 5.1 Điều 5 của Hợp đồng.
7. Kể từ thời điểm các Bên ký biên bản bàn giao Căn hộ, Khách Hàng được toàn quyền sử dụng Căn hộ và chịu mọi trách nhiệm có liên quan đến Căn hộ, kể cả trường hợp Khách Hàng có sử dụng hay chưa sử dụng Căn hộ này.

Đối tác phân phối chính thức

Res Download
Hotline
Để lại liên hệ
Gửi